Translation

Mandarin to English

Books

  • Cheng Wen-Tsan 鄭文燦, Flight from Crow Cave 從烏鴉洞起飛 [Cong Wuyadong qifei], Taoyuan: Department of Cultural Affairs, Taoyuan 桃園市政府文化局 [Taoyuan shizhengfu wenhuaju], 2022.
  • Cheng Wen-Tsan 鄭文燦, The Vacation of Military Policeman A-Jung 憲兵阿榮的假期 [Xianbing A-Rong de jiaqi], Taoyuan: Department of Cultural Affairs, Taoyuan 桃園市政府文化局 [Taoyuan shizhengfu wenhuaju], 2022.
  • The Cultural Taiwan Foundation 財團法人文化臺灣基金會, Keep Blooming: Taiwan Now: Taiwan–Japan Cultural Exchange Arts Project Catalogue Keep Blooming: Taiwan Now: 臺日文化交流藝術計畫成果專書 [Keep Blooming: Taiwan Now: Tai–Ri jiaoliu yishu jihua chengguo zhuanshu], Taipei: The Cultural Taiwan Foundation 文化臺灣基金會 [Wenhua Taiwan jijinhui], 2022.
  • Chiou Hsien-Hsin 邱顯洵, Illustrated Taiwan Keywords: A Hand-Drawn History of 1940–2020 手繪臺灣關鍵字:畫說1940–2020 [Shouhui Taiwan shi: Huashuo 1940–2020], Taipei: Kuan Culture Studio 大寬文化工作室 [Dakuan wenhua gongzuoshi], 2020.

Exhibitions

  • Listening to Mudan: Formosa Incident of 1874 半島一瞬:聆聽牡丹的聲音 [Bandao yishun: Lingting Mudan shengying], March 26–June 8, 2022, Huashan1914 Creative Park, Taipei; June 24–August 9, 2022, Pingtung Performing Arts Center, Pingtung.
  • Living Together: Public Housing Design and the Ideal Modern Life 當我們同宅一起:公宅設計與理想現代生活 [Dang women zhai zai yiqi: Gongzhai sheji yu lixiang xiandai shenghuo], November 28, 2023–November 10, 2024, National Taiwan Museum Railway Department Park, Taipei.

Subtitles

  • Lin Chunni 林君昵, Huang Pang-Chuan 黃邦銓, Hisako 青春不朽 [Qingchun buxiu], Taiwan, 2021.
  • Lin Chunni 林君昵, Huang Pang-Chuan 黃邦銓, Kam Lōo Tsuí 甘露水 [Ganlushui], Taiwan, 2021.
  • Lin Chunni 林君昵, Huang Pang-Chuan 黃邦銓, Before the Dawn 天亮前的戀愛故事 [Tianliang qian de lian’ai gushi], Taiwan, 2020.

English to Mandarin

Articles